Obchodní podmínky

INOL grow up s.r.o, IČ: 02685302

se sídlem Technologická 941/12, Holice, 779 00 Olomouc

jakožto prodávajícího pro online knihkupectví

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky určeny pro webové stránky www.kreativnislovnik.cz, které provozuje INOL grow up s.r.o, IČ: 02685302, se Technologická 941/12, Holice, 779 00 Olomouc, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti s nákupem knih na internetovém knihkupectví, umístěném na stránkách www.kreativnislovnik.cz (dále jen „webové stránky“)
  2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, stejně jako ceník za své služby. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Registrace a kontraktační proces
  1. V případě zakoupení produktů z webových stránek je kupující oprávněn rozhodnout, zda toto učiní jako zaregistrovaný zákazník, nebo bez registrace.
  2. V případě, že registrovaný zákazník svůj registrovaný účet déle, než rok nevyužívá, nebo z jiných, závažných důvodů, například když jeho prostřednictvím provádí falešné objednávky, nebo jinak poškozuje prodávajícího, je prodávající tento účet oprávněn s okamžitou platností zrušit.
  3. V obou případech je s údaji poskytnutými kupujícím prodávajícímu zacházeno v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů.
  4. Kupní smlouvu uzavře kupující s prodávajícím v okamžiku potvrzení přijetí nabídky, respektive objednávky ze strany prodávajícího.
  5. Potvrzení a veškerá komunikace kupujícího s prodávajícím bude probíhat prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
  6. Zboží umístěné na webu je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany prodávajícího
  7. Veškeré údaje, které při nákupu vyplní kupující do objednávkového formuláře považuje prodávající za správné. V případě, že kupující chybně uvede doručovací údaje a toto bude mít za následek nedoručení objednaného zboží, jdou náklady za odeslání k tíži kupujícího.
  8. Po uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu a zboží převzít. Kupující se zavazuje objednanou věc odeslat či předat kupujícímu.
  9. Vedle kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Tato částka bude kupujícímu přičtena k ceně zboží již při dokončení objednávky.
  10. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním/předáním zboží, a to v případě volby úhrady bezhotovostním převodem, nebo prostřednictvím platební brány Comgate. V případě, že bude objednávka hrazena dobírkou, neplatí výše uvedené.
  11. Kupující je oprávněn zvolit si sám způsob platby. Jednotlivé způsoby platby se mohou cenově lišit co do poplatků za provedení platby.
  12. V případě bezhotovostní platby je kupní cena zboží splatná do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
  13. Kupující je povinen při úhradě kupní ceny zadat variabilní symbol, který je vždy číslo objednávky.
  14. Kupní cena je uhrazená ve chvíli, kdy je celková částka připsána na účet prodávajícího.
  15. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím zálohu v případě platby dobírkou, u objednávky většího rozsahu, kdy pro tyto účely je větší rozsahem myšlena objednávka od celkové ceny 5.000,- Kč.
  16. Prodávající je oprávněn neakceptovat objednávku kupujícího zejména v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již uhradil část, nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět v co nejkratším možném termínu.
 3. Odeslání a doručení objednávky
  1. Do 2 pracovních dnů od úhrady kupní ceny, včetně nákladů na poštovné a balné, na účet prodávajícího, prodávající vyexpeduje objednávku a předá ji dopravci k přepravě.
  2. Prodávající je povinen vhodně zabalit zboží tak, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození či zničení.
  3. Zboží je dodáno ve chvíli, kdy je předáno v souladu s kupní smlouvou kupujícímu. V případě, že kupující bezdůvodně nepřevezme od dopravce zboží, nejedná se o nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.
  4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, a to včetně nákladů na poštovné a balné.
  5. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží
  1. Kupující, který je spotřebitelem (tzn. jedná se o osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) může od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, musí alespoň poslední den výše uvedené lhůty zboží odeslat na adresu kupujícího uvedenou na internetových stránkách e-shopu. Kupující ke zboží přiloží podepsaný formulář o odstoupení od kupní smlouvy dostupný zde v listinné podobě. V případě odstoupení od kupní smlouvy, se kupní smlouva od počátku ruší.
  2. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné.
  3. Má se za to, že prodávající kupujícímu, při odstoupení od kupní smlouvy, vrací prostředky cestou, kterou byly zaslány prodávajícímu.
  4. Prodávající vrátí kupujícímu finanční prostředky do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, přičemž prodávající není povinen vrátit finanční prostředky dříve, než-li je mu dodáno zboží zpět od kupujícího.
  5. Pokud prodávající shledá, že je reklamované zboží poškozeno či opotřebováno, je oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody za poškození. Nárok na náhradu škody je kupující oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.
  6. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy
   1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   2. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   3. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 5. Odpovědnost za vady
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží v době převzetí nemá vady a že má vlastnosti, které lze u takového zboží očekávat.
  2. Prodávající neodpovídá za vady zboží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením zboží, běžným opotřebením nebo poškozením.
  3. Kupující je povinen uplatnit nároky z vad zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit.
  4. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo zejména na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady či na odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jestliže o vadě před převzetím zboží věděl, nebo musel vědět, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  6. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího prostřednictvím emailové adresy t.bednar@kreativnislovnik.cz. Kupující je povinen přesně specifikovat zboží a důvod reklamace.
  7. Prodávající reklamaci vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodl jinak.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Právní vztah mezi kupujícím a provozovatelem webu, jakožto prodávajícím, se řídí právem České republiky. Otázky neupravené těmito podmínkami, nebo pravidly inzerce, se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších platných a účinných právních předpisů.
  2. Je-li některé z ustanovení obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého z ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Veškeré změny či doplnění obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  4. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jejichž účinnosti vznikly.
  5. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2018