Ochrana soukromí

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Úvod a obsah dokumentu
  1. Vrámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracováních osobních údajů, které společnost INOL grow up s.r.o (dále jen „My“ anebo „Naše společnost“) o Vás, jakožto subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“ anebo „Subjekt údajů“).
 2. Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?
  1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste byli Naší společností informováni. To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakými účely,záležína tom, jakým způsobem jste nám své osobní údaje sdělili. Prostřednictvím našich stránek máte možnost nám osobní údaje sdělit následujícími způsoby:
   1. Objednávkový formulář
    1. Prostřednictvím objednávkového formuláře máte možnost uvést svoje osobní údaje, které slouží pro vyřízení objednávky na stránkách https://www.kreativnislovnik.cz/objednavka. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:
     ÚčelRozsah zpracovávaných informacíPrávní titul
     Vyřízení objednávky, včetně zaplacení a dodání zbožíJméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt, e-mailový kontaktNezbytnost pro splnění smlouvy
     Zaslání nabídky produktů a služebNaší společnostiJméno, příjmení, e-mailový kontakt, telefonní kontakt, uživatelské jméno, historie objednávekOprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačníspolečnosti.
     Předání údajů o nákupu třetí straně za účelem hodnocení nákupu.Email, nakoupené položky, hodnota nakoupených položekSouhlas s předáním osobních údajů třetí straně (heureka.cz a zbozi.cz)
     Pokud se rozhodnete si od nás něco objednat, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom Vaši objednávku mohli vyřídit (s výjimkou předání údajů třetí straně), uzavřít s Vámi smlouvu, na jejímž základě Vám zboží nebo službu poskytneme, a tuto smlouvu splnit. Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci objednávkového formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše produkty podobné těm, které jste si od nás koupili. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku, na základě,které ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).
 3. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?
  1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Konkrétně je doba, po jakou Vaše osobní údaje zpracováváme, stanovena takto:
   ÚčelDoba zpracován
   Provedení registrace zákazníka, vedení a správa uživatelského profilu10 let
   Vyřízení objednávky, včetně zaplacení a dodání zboží10 let
   Zaslání nabídky produktů a služeb10 let
   Předání údajů o nákupu třetí straně za účelem hodnocení nákupu10 let
 4. Komu Vaše osobní údaje předáváme?
  1. Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:
   PříjemceDůvod zpřístupnění
   Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.
   Osoba zajišťující rozesílání e-mailůMůže dojít k tomu, že rozesíláním e-mailů pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaši e-mailovou adresu.
  2. Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.
 5. Jaká jsou Vaše práva?
  1. S ohledem na skutečnost, že Naše společnost o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit vnejvětší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese Naší společnosti Technologická 941/12, 779 00 Olomouc nebo na e-mailové adrese info@inol.cz, popř. způsobem uvedeným níže.
  2. Právo na odvolání souhlasu
   1. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vašim základním právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu info@inol.cz.
    Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.
  3. Právo na přístup
   1. Máteprávo na přístup k osobním údajům, které o Vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.
  4. Právo na opravu
   1. Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.
  5. Právo na výmaz
   1. Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden znásledujících důvodů:
   2. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
   3. Vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně;
   4. odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
   5. vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
   6. vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
   7. existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
   8. Naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.
  6. Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na Vaši žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Naše společnost Vás bude informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.
  7. Právo na přenositelnost
   1. Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky,Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.
  8. Právo na omezení zpracování
   1. V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě. Toto právo máte také v těchto případech:
   2. zpracování Vašich osobních údajů Naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;
   3. Naše společnost již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
   4. vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společností, přičemž omezení zpracování vtomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.
  9. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu
   1. S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány
  10. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu
   1. Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.
  11. Právo na stížnost
   1. V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.
 6. Cookies
  1. Naše webové stránky používají tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory „cookies“ umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Užíváme převážně tzv. session cookies(volně přeloženo: cookies omezené na jednu návštěvu). Session cookies jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči.
  2. Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme také službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.
  3. Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání našich webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google, Inc.,přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc.,nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc.,nebudou odeslána ani žádné jiné osobní údaje jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo.
  4. Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:
   1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz
   2. Google Chrome: https://support.google.com/
   3. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/
   4. Opera: help.opera.com
   5. Safari: https://support.apple.com/
  5. Více informací ke cookiesnaleznete zde
   https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/